tirsdag 28. november 2017

Norsk narkotikapolitikk


Den milelange opphavlege tråden er teken vare på som eigen post. Den er her.

"All good things must come to an end...."

I kveld, 9.11.2022, snart fem år etter at eg for alvor gikk inn i rusdebatten, avslutter eg denne bloggposten.
Det er min desidert mest besøkte, med eit femsifra antall besøk, noko som ikkje er verst til å være ein amatør fra grisgrendte strøk av landet.

Det som skal få stå att er mine ti årsaker fra høsten 2020, om kvifor eg meiner vi må endre narkotikapolitikken vår.

Men, eg kjem ikkje til å slutte å skrive om temaet. Neida. Eg kjem berre til å skrive eigne nye postar, istaden for å oppdatere denne.
Så snart eg finn noko nytt å skrive om, vil det altså komme som eigen post.

Til så lenge; Tuddeli-du!!!**************************************************************

Oppdatert, 14.10.2020:
Her ein dag fikk eg spørsmålet om kvifor eg hadde endra syn på narkopolitikken. Burde ikkje eg, som tidlegare politi og greier, være imot eikvar form for liberalisering?
Det er ikkje råd å svare kort på kvifor ein endrar syn, kortversjonen er vel at ein blir klokare med åra, men det duger sjølvsagt ikkje som ÅRSAK til at ein endrar syn.

Så, i kveld byrjar grunngjevinga på kvifor eg meiner vi skal legge radikalt om narkopolitkken vår.
Eg har gått ein laaaaaaaaaang veg, fra innbitt forbodstilhengar som syntes det å ta narkisar var ...ja.... nesten morsomt, (Dei fekk berre som fortjent liksom), til å ikkje bry meg noko særleg om dette spørsmålet, vidare til at vi må avkriminalisere bruk, i første omgang for dei tunge brukarane, dernest for alle, til dagens synspunkt der eg meiner at samfunnet må ta ansvar og kunne tilby trygge og kvalitetstesta varer, både for dei alvorleg sjuke og for dei som finn det bedre med narkotiske stoff framfor vårt høgst aksepterte og lovlege rusmiddel. 

Dette har tatt år. 
Og eg meiner det er rett å endre syn etterkvart som ein tileignar seg ny kunnskap. Dei som ikkje evnar det, vil til slutt framstå som trangsynte.


Årsak 1:
Vår mangeårige narkotika politikk er farleg, og den har tatt livet av folk. 

Vi har henvist alvorleg sjuke menneske til uverdige liv som tunge misbrukarar, og har med viten og vilje lagt dei i hendene på kriminelle som kun tenker profitt. Vi har, i fleire tiår, prøvd å straffe desse brukarane ("Slitne junkies" som VG så foraktleg betegna dei, så seint som i desember 2019), ved å hanke dei inn fra gata, ta fra dei brukardosane sine (Som ikkje har vore noko anna enn nødvendig medisin), bøtlegge dei, og sende dei ut på gata igjen. Der må det gjerne begås kriminalitet for å få tak i kroner til ny medisin.
Og slik går denne onde runddansen.

Målet har vore, og eg har sjølv vore med på det, å plage brukarane. Plage dei slik at dei skulle slutte å bruke dop. Og nå, 25 år etterpå, så ser eg kor innihelsike dum eg var. 
Men i dag skjer det ikkje slike ting, får vi høyre, neida. "Politiet løper ikke etter brukerne lenger", har vi fått høyre gang etter gang. Ein kjapp tur i statistikken fortel oss imidlertid at norsk politi sin totale saksmengde har i årevis bestått av ca. 5% som kun består av bruk og erverv, dvs. brot på Legemiddellova.  Faktisk så seint som i 2018 var det slik. Så jo; Norsk politi går bevisst etter brukarane.
Merk at salg, innførsel og produksjon vert ramma av straffelova, og er ikkje omfatta i desse 5%

Ei slik brukarjakt har ikkje medført at unge avstår fra bruk. Forbodstilhengarane viser gjerne til statistikkar som fortel oss at narkobruken er låg blant unge her i landet. Når eg har vist at desse statistikkane har store svake sider, evt. at påstanden er vitterleg feil, så har eg enten blitt blokkert, som fra NNPF og tidenes mest latterlege "Foreldreopprop", eller ignorert, som fra t.d. ei rekkje politiske parti.

Dene ufine jakta har ikkje hatt til anna føremål enn å nettopp påføre brukaren stigma, skam og straff. Kva som har vore årsaka til bruken, er det knapt nokon av jegrane og forbodsfolket som har brydd seg om.

I årevis har vi vore blant dei verste landa i Europa når det gjeld narkorelaterte dødsfall. Dette har pågått år, etter år, etter år, etter år. Og likevel ser vi altså dei som seier at vi har ein vellukka narkopolitikk, fordi ein dårleg, og gjerne utdatert undersøking fortel oss at norske 15-16 åringar bruker lite narkotiske stoff.

Min eigen historie er av samme sorten. Når Vest Politidistrikt inndrog Kristoffer sitt førarkort sommaren 2015, utan at han nokon gang hadde køyrt i rusa tilstand, så var dette utelukkande for å påføre han skam, og for å skremme han fra å prøve hasj fleire ganger. (For nye lesarar: Han vedgjekk å ha røyka hasj sju ganger på eit halvår, derav "ikke-edruelig". Tips: ALDRI innrøm at du har røyka jazztobakk)
For å sei det slik; Det klarte dei jo.... og det kan eg aldri tilgje dei. 
Hadde dei hatt skamvett til å sei "beklager", men ein instans som bruker fire veker på å trykke "videresend" på mailsystemet sitt kan ein kanskje ikkje forvente noko av. 

Så dette er altså den viktigaste årsaka til at vi skal endre narkopolitikken vår: Redde liv.


Årsak 2:
Dagens narkopolitikk er rein sponsing av kriminelle.

Det å tjene svarte kroner på narkosalg er lettvint. Det er omtrent risikofritt (Politi og tollvesen beslaglegg anslagsvis 4% av den totale illegale dopmengda), fortjenesta er skyhøg, det er null avgifter og absolutt all fortjeneste går rett i lomma på kriminelle.

Ein kan saktens argumentere med at dei kriminelle hadde berre funne andre inntektskjelder dersom vi hadde ei regulert og kontrollert omsetning. Det er eit godt poeng, men vi treng da ikkje gi bukken både havresekk, og alle framtidige avlingar fra alle gardsbruk heller? Kvifor ikkje gjere det ein SMULE verre for dei?
Ein god parallell er fra forbodstida her i landet. Etter initiativ fra politimeistrane i landets største byar, kombinert med avholdsrørsla og sterke religiøse krefter, så fekk vi altså eit forbod i første rekke mot brennevinsomsetning.  
Dette gjekk, som vi alle veit, ikkje særleg bra. Smuglinga gjekk mot nye høgder, kvaliteten på den illegale spriten var tildels skral, noko som medførte ei rekke alkoholrelaterte dødsfall, og det vart ei voldsom belastning på politi/rettsvesen.

Mange tjente seg gode kroner på forbodet, det vart kun gjort kosmetiske anslag som hadde lita eller inga innflyting på bruken. 

Dvs. akkurat som dagens narkopolitikk. 

Etter 11 år vart forbodet avvikla, og eg tør meine at det gjorde alkoholomsetninga langt bedre her i landet. Vi fekk opprettinga av Vinmonopolet, og etterkvart som åra har gått har vi også fått avvikla dei smått komiske ølpola som var rundt om i kommunane. 
Eg vil påstå at i dag har vi ei fornuftig alkoholomsetning her i landet, om enn vi gjerne kunne kutta ut den heilville tax-free ordninga. Ein ordning som eksempelvis visse politiske parti synes er schjempesmart, samstundes som dei går imot ei endring av narkopoltikken. 

Men kva med smuglarsprit og heimebrent, er ikkje det veldig masse av det, vil du kanskje påstå?
Er ikkje smugling og heimebrenning eit bevis på at dei kriminelle framleis vil dra inn kroner på den svarte marknaden?
Jo, men i dag skjer 90% av alkoholomsetninga i lovlege former. Og det er langt bedre enn 0%

Det at ein eller annan sydenturist dreg med seg ei ekstra flaske likør, eller at dei lagar seg nokre "godsaker" i ein kjellar på Hedmarken er ikkje det som bør være eit argument for eit fortsatt kriminelt monopol på varer som tross alt kan være livsfarlege. ("Godsaker" er bevisst satt i hermeteikn. Sist eg smakte HB, i 1986, smakte det dass, og eg har DEFINITIVT ikkje tenkt å smake dette sølet fleire ganger)

For vi snakkar store pengar her. Miliardbeløp kvart år, berre her i vesle Norge. 
Eit eksempel er fra Stockholm, der det er rekna ut eit konservativt anslag på ei illegal omsetning av narkotiske stoff på 30 mill SEK.

I veka.

Gang dette med 52 og vi får 1 560 000 000,- SEK, noko som med dagens kronekurs betyr dryge 1,6 mrd. NOK, rett i lomma på kriminelle. Og forresten, nemnde eg at ca. 25 av dei 30 mill i veka var av typen cannabis?
I Stockholm altså, hovedstaden i eit land som er enda meir restriktive enn oss når det gjeld narkospørsmålet.

Eit totalt forbod er altså ei gavepakke til kriminelle, som ikkje kan finne seg ei meir lettvint inntektskjelde enn å omsette  narko, i første rekke da altså hasj. Slikt salg er adskillig mindre risikofyllt og meir innbringande enn all anna kriminalitet.

Og dette synes vi er så smart at vi må fortsette med det.
Noko skal jo mafia leve av også, lettare kroner enn dette kan dei ikke få.
Årsak nr. 3:
Narkotika kan være farleg, det er nettopp derfor omsetninga må tas kontroll over.


Vi har streng og kontrollert omsetning av øl, vin, sprit, tobakk, sprengstoff, våpen og ammunisjon.
Hey, vi har allereie streng og kontrollert omsetning av ei rekkje narkotiske stoff, det skjer på ein utsalgsstad mange av oss kjenner som "apotek".
Men ikkje alle som er avhengige av narkotiske stoff får det dei ynskjer på apoteket, og må istaden gå til den illegale marknaden. Dette gjeld dessverre altfor mange tunge rusavhengige, som ikkje får den nødvendige medisinhjelpa og lovlege varer dei så inderleg treng.
Så kva gjer ein da? Jo, ein tyr til det illegale markedet. Det er ikkje slik at suget forsvinn, sjølv om ein ikkje kan få tak i medisinen sin på apoteket. Ein berre går til andre leverandører, ein kynisk bransje som tenker profitt og som attpåtil puttar heile omsetninga inn i Den Svarte Bank.
Kvaliteten på desse varene kan være så ymse, og eg trur nok ikkje at kvaliteten alltid er så eineståande bra.

For det er difor vi må ta kontroll på omsetningsapparatet; Tilby varer der pasienten faktisk veit kva vedkommande får i seg. Dernest må pasienten få høve til å ta medisinen sin i trygge omgjevnader, ikkje på ein dass, under ei bru eller på gata.

For dei såkalla "rekreasjonsbrukarane" må det først kunne bli gitt eit tilbud der dei kan få teste varene sine. Eksempelvis på musikkfestivalar, slik at vi kan unngå tragiske utfall, som vi dessverre har sett altfor mange av. Vi veit jo at bruken er der uansett, så kvifor ikkje auke tryggleiken ein smule? 
Lettare narkotsike stoff, som cannabis, kan selgast i kvotesystem, på eigne non-profit klubbar, eller på godkjende utsalgsstader. Personleg vil eg foretrekke eit klubbsystem, med erfarne vegleidarar, og sjølvsagt med aldersgrense. 20 år synes å være passe.
Hasjbruk er ikkje for mindreårige, og det er derfor vi må søke å unngå at dei vert utsatt for bruk. Nå til dags leser vi gjerne om brukarar ned i 12-13 årsalderen, og at omsetning skjer på skular.
Hvis dette er tilfelle, så er det berre ei stadfesting på kor ille dagens politikk har vært, og at det må prøvast ein ny strategi: Vi vil nemleg innskrenke marknaden, ikkje behalde den slik som i dag, der mafia selger billig drittdop til våre barn 24/7, til astronomisk fortjeneste.
Hvis ein er imot regulert omsetning, så er ein også ein forkjempar for at dei kriminelle skal behalde den enklaste inntektskjelda si. Difor synes det svært underleg at så mange politifolk ikkje vil endre dagens politikk. Kanskje det har noko å gjere med at dei faktisk er blant dei svært få som kan ha gevinst av dagens ordning? Ja, forutan bandane som produserer, innfører og selger da såklart.

Men igjen: Narkotikabruk kan være farleg, og nettopp derfor må vi ha kontroll på kva som blir omsatt.


Årsak nr. 4:
Redusere ungdomsbruk, og hindre at denne aldersgruppa byrjar med bruk av narkotiske stoff.

"Vi må beskytte ungdommen", høyrer vi gjerne, etterfulgt av at "dette stoffet kan være livsfarlig".

Ungdom er ikkje dumme. 

Det å behandle dagens unge som idiotar som ikkje veit kva narkotiske stoff er, har vist seg å være feilslått strategi.
Denne skremselsstrategien kunne kanskje fungere på 1970 og 1980-talet, men dei tider er heldigvis forbi.
Dagens unge, og vaksne for den del, har tilgang på all den informasjon dei vil, når som helst og kor som helst. Derfor nytter det ikkje å sei at "hasjbruk er veldig farleg, det er første steg på veg til heroinhelvete", når det ligg informasjon tilgjengleg som fortel oss at dette er feil. Fleire hundretusen nordmenn har tatt seg ein hasjblås, men det kryr da ikkje av dopa nordmenn i landets rennesteinar for det.
Den heilville påstanden om t.d. LSD om at folk trur dei kan flyge, er tatt ut fra eit filmmanus, og ingen andre stader. Og hvis det var sant, så var det uansett berre ein illustrasjon på kor ille det går når vi ikkje kan kvalitetsprøve varene som er kjøpte på den illegale marknaden. 

Neste helg er det Canada sitt to års jubileum for legalisering av cannabis. Har landet forsvunne i hasjtåka nå?
Nei, bruken har auka marginalt, det legale omsetningsapparatet tek stadig større marknadsandelar, og mest gledleg av alt; Ungdomsbruken er halvvert!
Det fortel oss fleire ting, men det viktigaste må seiast å være suksess; Og det var å redusere mindreårige sin kontakt med kriminelle dopselgarar. DET har lukkast.

At det sit nokre fleire fra vaksengenerasjonen og tek seg ei bønne framfor ein flaske vin, trur eg vi skal være glade for, all den tid alkohol er langt farlegare enn cannabis for vaksne, som og for barn.
For det er bonusen; Legg vi til rette for cannabisbruk, så har gledleg nok alkoholkonsumet vist seg å gå ned. Dette vart endatil sagt at ein talsmann for NNPF i Trondheim i fjor, utan at eg trur at vedkommande forstod kva han eigentleg sa; "Du vet, når folk bruker narkotika, så drikker de mindre ute på byen".

Som om det var eit problem, anna enn for pubar og barer som solgte litt mindre fludium.

Så derfor; Erfaringane fra eksempelvis Canada, eit land som på mange måter er likt Norge (Ei høgt utdanna befolkning langt mot nord i eit grisgrendt land) må seiast å være ein ubetinga suksess, som ser ut til å fungere bedre og bedre. Og målsetninga deira var altså å redusere ungdomsbruken. DET har dei klart, det er nemleg ikkje så opprørsk å røykje hasj, når foreldra kan kjøpe den samme vara på godkjende utsalgsstader og røyke den, heilt lovleg og trygt, heime i stova.


Årsak 5:
Stat, region og kommune har alle narkotikarelaterteutgifter. 
Det er på tide dei får inntektene også.

Dei siste 50 år med forbodspolitikk har kosta mange, mange milliardar. Og kva har vi oppnådd? Ei mengde med straffesaker mot folk som anten har vore sjuke, eller berre foretrekker noko anna og mindre farleg enn alkohol. Ei slik kriminalisering har ikkje vore gratis, og skal vi bruke forbudsfolkets logikk, så kan vi fastslå at bruken har auka i heile denne perioden. 
Av ein eller annan grunn skal det være ein suksess.

Kontrasten er rimeleg stor til det vi har gjort med  tobakksvarer. Der har det aldri vore snakk om forbod, men det er valgt ein annan og langt meir vellukka strategi; Informasjon og streng regulering. 
Når eg vaks opp, tilbake i Silurtida, så røykte omtrent kvar ungdom, hvis ein ikkje var heilt idrettsfreak eller fast bedehusgjest. Nå til dags VEIT alle at røyking er helseskadeleg, og avstår fra bruk, nettopp fordi det er farleg. Ein ungdom som røyker i dag er eit særsyn.
Når det gjeld narkotikabruk, så har vi konsekvent trua med straff, forbod og feilaktig skrekkpropaganda. Det er såleis ikkje mykje tvil om kva strategi som har fungert best.

Det vi har oppnådd er altså store utgifter, og null inntekter.

Eg ser for meg ein liknande modell for narkotika som for tobakk også. Streng statleg regulering, der inntektene SKAL øyremerkast informasjons og opplysningskampanjar blant unge, og sjølvsagt mot befolkninga generelt. 
Det er ikkje gjort i ein håndvending å få dette til, men vi ser resultatet av det langvarige og gode arbeidet som er gjort på tobakksfronten, og kvifor skal vi ikkje oppnå det same med bruk av narkotiske stoff?


Årsak 6:
Frigje ressursar for politi, toll og rettsvesen.

Dagens diskusjon pågår for det meste om ei avkriminalisering for bruk og erverv i ei eller anna form.
Eg er sjølvsagt fullstendig klar over at eit regulert og kontrollert salgsapparat er uaktuell politikk pr. d.d. men avkriminaliseringa bør være eit steg på rette vegen.
Nesten dagleg kan vi lese om "manglende ressurser" i politiet. Sist nå i haust, da etaten ikkje kunne overholde reglar i høve covid 19. Det etaten derimot HAR ressursar til, omtrent støtt, er å opprette ferdig oppklarte brukarsaker. Det er lett, ser bra ut og gir status. Siste grelle tilfelle er fra Alta der ei kvinne har fått utferda ein tiltale for oppbevaring av 1,24 g(!!!!) hasj.
At det på alle andre vis er meiningslaust, er det til alt hell også fleire og fleire innad i etaten som ser.
Det ser heller ikkje bra ut når eksempelvis Vest Politidistrikt har landets lengste sakshandsamingstid og lågast oppklaringsprosent på overgrepssaker, samstundes som det samme distriktet sender 14 mann for å leite etter hasj (som dei ikkje finner) etter ein "demonstrasjon" på ein skule. 
Ressursmangel?
Manglande evne til å prioritere trur eg heller vi seier.

Med ei avkriminalisering, som foreslått, vil etaten frigjere ca. 5% av den totale saksmengda dei i dag har. Ja, eg veit at 5% ikkje er all verda, men det er bedre enn 0%.
Istaden for å opprette meininglause straffesaker for bruk/erverv, kva med å faktisk etterforske nokre av dei utallige innbrota som berre vert henlagd likevel?

Og dette gjeld altså kun etter ei avkriminalisering. Hugs at forslaget fra reformutvalget ikkje har hatt mandat til å vurdere regulering av narkotikaomsetninga. Med det på plass, så kan etaten også få frigjort ressursar som dei i dag brukar på saker etter straffelova, dvs. grovare narkobrotsverk, så som. oppbevaring, salg, innførsel og produksjon. 
Med avkriminalisering på plass, så vil eg være sikker på at politiet også vil oppnå eit langt bedre forhold til brukarane. Kven vil vel samarbeide meir enn naudsynt med nokon som er ute etter å straffe deg? Får vi vekk denne straffetrusselen kan politiet FORBETRE sitt mangeårig anstrengte forhold til rusbrukarane, kanskje dei faktisk kan få vettug info til å ta dei såkalla bakmenn. 


Til slutt i kveld, eit stort DUH! til Senterungdommen som effektivt illustrerer at dei kjem fra landets mest kunnskapslause politiske parti i narkotikaspørsmålet. Dei hevdar nemleg at vi kan labbe omkring med ein "bærepose narko" uten å risikere straff, hvis rusreformutvalget sitt forslag vert gjennomført. 
Maksgrensa som utvalget har foreslått er bl.a. 15 g for cannabis, og kor mykje det er vil du kanskje spørre? Det er laaaaangt fra ein bærepose, det er faktisk berre ein pose med tørrgjær...


Dette bildet viser ein fempakning gjær, dvs. 75 g. og altså fem ganger så mykje som foreslått.
Eller FEM bæreposar kanskje, i SP-land?

I samme intervju ser Senterungdommen tydlegvis glatt bort fra den over 400 sider lange offentlege utredninga, og viser istaden til den fiktive TV-serien "Exit". Ja, for med ekstrahøge bøter til fiffen på Oslo vest, så vil dei også slutte å bruke dop....

Kor dum går det an å bli? 
Kanskje vi burde basere landbrukspolitkkken vår på realitysåpa "Farmen" også?

Igjen; Senterpartiet framstår som landets mest kunnskapslause i narkospørsmålet.
Dei føretrekk kanskje litt cider og ølproduksjon rundt om i distrikta?
Den "uskuldige" alkoholen?


Årsak 7:
Med legal omsetning av narkotiske stoff, så vil alkoholkonsumet gå ned.

I alle år har vi høyrt at vi må for all del ikkje løsne grepet på narkoomsetninga, for da får vi BÅDE alkohol- og narkotikaproblem og hanskast med. Har vi ikkje alle høyrt påstanden om at narkobruk kjem i tillegg til drikking, og at det er nok med eitt legalt rusmiddel?
Vel, nå veit vi meir. 
I amerikanske delstater, der cannabisbruk nå er legalisert, så har alholkonsumet, spesielt blant unge vaksne, gått ned. Det er ein god ting.
Cannabisbruk er på langt nær så problematisk som alkoholbruk, noko einkvar politimann på ordenspatrulje ein laurdagskveld kan stadfeste. Det er ikkje hasjgutta som lager bråk i gatene, som skal slåss og lage kvalme, nei, dei foretrekk å sitte med potetgullposen sin. Medan dei stort sett ler.
Ein blir ikkje agressiv av hasjbruk, såsant ein veit kva ein får i seg, og har alderen til å tåle det.
Og når attpåtil sjølvaste premissleverandøren innan norsk narkotikapolitikk, NNPF, går ut og seier det samme, så er det vel noko i det da.

Det vekte nemleg ikkje så reint lite oppsikt da ein politimann i Trondheim i vinter kom med påstanden om at det var dårlige tider for utelivet i byen hans. Nå var det mykje meir narkotikabruk, og det medførte jo at pubane solgte mindre øl.

Som om det var eit problem, anna enn for pubeigarane.

Og i fall blandingsrus såklart.

Hvis ein absolutt MÅ finne eit eller anna å ruse seg på, så hold deg iallfall til eitt og samme rusmiddel, og vær tolmodig. Ikkje forvent resultat med ein gang. Ha folk rundt deg som du kan stole på, og ikkje bruk alkohol som "påfyll"!!!!

Sånn. Nå var det sagt.


Årsak 8:
Brukarjakta er tufta på djupt rasistiske haldningar fra ytterste høgre fløy i amerikansk politikk.

Har du høyrt om Harry Anslinger?
Ikkje? Vel, da må eg sei at det er heller underleg at du gidd å lese så langt.
Harry Anslinger er sjølvaste grunnleggaren for dagens destruktive og farlige narkotikapolitikk, der brukaren er kriminalisert gjennom kun å innta stoff som kan medføre skade på brukaren sjølv. 
Eit heilt eineståande prinsipp i rettspleien, noko liknande kan eg ikkje hugse sidan det var forbode med sjølvmord for maaaaaaaaange år sidan.
Mange av oss veit sikkert at t.d. heroin var eit legemiddel i si tid, og at vi kunne få tak i cannabis på norske apotek heilt fram til midt på 1960-talet.

Men lenge før 1960-talets "oppblomstring", så hadde Anslinger vore på krigsstien mot hasjrøykarane, som hadde vore spesielt populære i jazzmiljøa i USA på 1930-talet. Før hadde Anslinger ført ein ineffektiv krig mot alkohol (forbodstida), men da alkoholomsetning omsider vart lovleg att, så måtte det finnast nye arenaer å krige på, og kva var vel bedre enn "niggers and their marihuana". Påstandar om at hasjrøykande "negrar" voldtok kvite ungjenter slo godt an i det framleis sterkt segregerte USA, og som ein ekstra bonus hadde vi jo "degos" (latinamerikanarar) som brukte kokainprodukt, og "gooks" (asiatar) som nytta opium. Desse tre gruppene var lette mål i eit rasistisk samfunn.
Anslinger brukte store deler av sitt yrkesaktive liv på å slåss mot "niggers", basert på deira hasjrøyking og "umoralske" jazzmusikk.

Så, hvis det er nokon som trur at "kampen mot narkotika" stammar fra sunne norske krefter med god moral om sunne sjeler i sunne kroppar, så er det altså heilfeil.
"Kampen mot narkotika" stammar fra ytterlegåande høgrekrefter i amerikansk politikk, med meir enn eit snev av rasisme.

Og nettopp av denne årsak er det meg ei komplett gåte at krefter innan AP, både lokalt og nasjonalt, synes vi skal fortsette denne "krigen" som berre har gjort vondt verre.  Støtter de verkeleg denne kampen, når de ser kor den stammer fra? Eller har de rett og slett ikkje visst kor "krigen" har sitt opphav? Eg er i det snille hjørnet og satsar på det siste.

At SP og Frp ikkje ser resonnementet, det kan eg nesten forstå, bl.a. ser jo Frp glatt vekk fra ein offentleg utreiing på over 400 sider og "tror" istaden for. Eg forstår også at Krf glatt ignorerer dei vitskaplege undersøkingar som ligg føre, der i gården handler det berre om moral i russpørsmålet.
Og så har vi jo Luster AP da. Eit lokalparti som ikkje gikk av vegen for å betegne avkriminalisering for sniklegalisering. Altså; Hvis de er såååå uvitande om desse begrepa, så bør de heller ikkje lage ein liksomkunnskapsbasert uttale, som berre var feil fra A til Å. 

Jeeeez.....Årsak 9:
Dagens narkotikapolitikk er urettvis og er klassejus i praksis.

Eg hugsar eit innspel fra eit lokalt politisk parti (Luster AP) for eit par år sidan. Dei påstod at ei avkriminalisering ville ramme dei "mindre heldige" i sammfunnet, og at dei meir velståande ville slippe unna.

Vel, det er kanskje trist å bryte illusjonar, men det er slik det er i dag. Vi HAR eit klassedelt samfunn innan narkotikabruk i dag, og det er lettast målbart i Oslo. Der er t.d. cannabisbruken langt høgare på Vestkanten, men dei fleste sakene vert oppretta på dei mindre fasjonable strøka i Oslo øst. 
Eg har, rett nok for mange år sidan, budd på både Ullern og Stovner, og syntes allereie den gang at det var ein markert forskjell på mange vis.

Poenget er nå uansett at dersom du er ungdom fra den austlege delen av byen, så er det mykje større sjanse for å bli tatt av politiet for narkobruk, enn dersom du gjer det samme på vestkanten.

Dette har nok mang ein politimann også vore med på; Det er lettare å hanke inn minoritetsungdom fra Groruddalen, enn det kan være å dra inn direktøravkomma fra Holmenkollen. Sjølv om dei gjer akkurat det samme brotsverket.
Og eg innrømmer det gjerne; Eg har vore med på det sjølv. I Asker og Bærum politidistrikt, der eg var ung konstabel for mange år sidan, var det alltid lettare å aksjonere mot dei mindre heldige på Rykkin, enn dei velståande på Snarøen.

Rart det der.

Vel, påstanden om at ei avkriminalisering vil føre til klassejus, er iallfall feil, for det er i dag vi har eit slikt, høgst uoffisielt, klasseskille på plass.Årsak 10:
Narkotikabruk kan være farleg, men det er da ingen grunn til å straffe dei som evt skader seg sjølv som følge av bruken.

Det er mykje som er farleg her i livet. Hoppe i fallskjerm, klatre i fjell, rafting, køyre bil, røyke, sykle, gå ned i siloen, fiske, jakte..... and you name it.

Faktisk døyr det fleire i sykkelulukker enn av hasjrøyking, da det er praktisk umogleg å overdose på hasj. Såklart det kan være helseskadleg, og det kan snurre hjerna di hvis du er ung og røyker dop dagen lang. Det kan også være farleg å tygge i seg enorme mengder fleinsopp, men eg vil gjerne sjå den som klarer å ete ein dødleg dose, dvs. eit par kg. 

Det eg vil fram til, er at vi kan ikkje forby alt som er farleg. Spesielt ikkje dersom vi allereie har gjort lovleg andre typer rusmiddel og nytelsesmiddel som er enda farlegare. 

Sjølv liker eg å sykle, men eg er jo heilt klar over at det kan være svært farleg til tider. Det å rase forbi Oscarshaug i over 80 km./t er ein langt større risiko enn å røyke hasj eller å ta ein lapp LSD.

Men ingen vil vel finne på å forby meg å sykle ned der for det? Er det ikkje mitt ansvar, og mitt problem siden eg er så innmari dum at eg tek sjansen? Ja, eg veit at eg, i teorien, kan straffast etter VTL § 3, men det er reint hypotetisk. 

Ein ting er at folk sjølvmedisinerer seg grunna diverse plager, dei burde iallfall slippe unna noko form for straff. Men dersom dei kun ruser seg fordi det er hyggeleg, så bør ikkje staten bry seg med det heller. 
Så; kvifor velger vi å straffe folk som nyttar ulovlige rusmiddel? Ikkje fordi vi MÅ, men fordi vi KAN og skal vi tru dei tallause twittermeldingane som norsk politi legg ut; Også fordi vi (dvs.: Norsk politi) VIL.

Norsk narkotikapolitikk stammar fra 1960-talet. Den har med jamne mellomrom vorte stramma til, og det vi har oppnådd er altså stadig aukande bruk, tusenvis av dødsfall, og ein bruk som slett ikkje er mindre enn i resten av Europa, slik som mange lite informerte forbudsfolk likar å tru. 
Dette er tall fra 2020. Dei er henta fra dei samme kjeldene som forbudsfolk gjerne bruker når dei skal skryte av kor lite narkotika vi bruker her i landet.
Da viser dei fram tala for 15-16 åringer, og trur at dette er eit bevis for kor lite bruk vi har.

Dette er dessverre berre tull. Som vi ser av ovanståande, så er vi litt under EU-snittet for cannabisbruk. Det kunne vore veldig bra, hvis det ikkje var for at vi ligg over snittet for andre og farlegare stoff, samt at vi er i toppen for problematisk bruk. Til alt hell er vi ikkje på pallen lenger for overdosedødsfall, der ein stygg epidimi i Skottland har ført britane forbi. Ikkje umogleg at irane har opplevd noko av det same.
Som vi ser er dei nordiske landa, med sin jakt på brukarane (Drug Law Offenses) alle i toppen på narkorelaterte dødsfall. Det er såleis tilbake til punkt 1 på lista mi; Forbodspolitikken vi fører er farleg og tek liv.
At den heller ikkje reduserer cannabisbruk i særleg grad, og istaden dyttar brukarane over på hardare stoff synes også klart.Så: Der har vi det altså. Mine ti årsaker til at eg har skifta syn. I grunn burde eg vel klart meg med å vise den siste plansja.

Og så fins det sikkert ein og annan løknisse som trur at eg har endra syn slik at eg kan få røyke hasjen min i fred? Men igjen så må eg skuffe. Eg har aldri prøvd hasj og har ikkje noko ønske om det. 
Trur knapt eg gidd å prøve om eg er i Nederland ein gang heller. Kva skulle være vitsen liksom? Ein øl er godt nok. Dog: Eg kjenner etterkvart svært mange som har prøvd, da det har kome brukarar til meg, fra ALLE samfunnslag, som ber meg jobbe vidare. Felles for dei alle? Dei er vaksne velfungerande menneske, gjerne i full jobb, eller under utdanning, heimeværande, deltidsarbeidande....kort sagt alle slags menneske.


Pr. no så er ei legalisering av narkotikamarknaden heilt urealistisk å få til. Dessverre.

Ei avkriminalisering, som skissert av rusreformutvalget, er kun eit steg på rett veg. Det kan rett nok være med på å redde liv, men gjer null og niks med belastning på politi og rettsvesen, eller reduserer dei kriminelle si makt over tildels sjuke menneske. 
Om forslaget går igjennom, det vil kun framtida vise. Det har skjedd store ting på kort tid, men om vi har politikarar som har ryggrad til å gjennomføre, det er ein annan sak. 

For oss kjem rusreforma uansett altfor seint. Hadde den vore på plass, så hadde Kristoffer levd i dag, og det er hovedgrunnan til mitt engasjement. INGEN skulle behøve å oppleve det vi har gjort.

Moralismen og kunnskapsløysa må snart vike for ein HUMAN og KUNNSKAPSBASERT narkotikapolitikk. 

Jo før, jo bedre.


****************************************************************
4 kommentarer:

 1. Legaliser ALLE droger før årsskiftet!

  Skillet mellom "legal dop" og "illegal dop" er et kunstig skille skapt for å skape klasseforskjeller basert på sosial status, økonomi, og familieforhold.

  SvarSlett
  Svar
  1. Er enig, men dessverre er det ein lang veg å gå enda.

   Slett
 2. Vakkert skrevet. Spot on.

  SvarSlett