torsdag 9. juli 2015

"Få sogningar seier ja til likekjønna vigsel" (Samt litt om medlemsregisteret til kyrkja.)

Oppdatert 11.8.2015:
Litt på sida av det opphavelege tema, men nå går det mot kyrkjeval.
I det høvet vert det sendt ut valgkort, og det har kome for ein dag at ei rekkje personar står som medlemar i kyrkja utan at det har ynskje om det. Det er personar som har meldt seg ut, opp til fleire ganger. Personar som aldri har meldt seg inn, aldri har vore døypt, konfirmert eller gifte i kyrkja står også som medlemar.


Altså... kva er dette for slags forbaska rot?

Og det er ikkje første gangen heller. Slike historiar dukkar opp med jamne mellomrom, og kvar gang vert det lova bot og bedring, opprydding og greier og greier.
Og likevel klarar kyrkja å kløne det til.

Det er berre ei løysing på problemet:
Slett heile registeret, og så kan dei som vil få melde seg inn etterpå.

Aberet da, fra kyrkja si side vel og merke, er at dei da risikerer eit drastisk fall i medlemstalet, med ditto manglande innflytelse her i samfunnet.
Noko som hadde vore til det bedre.


Ellers går homokampen sin gang i kyrkja. Ikkje noko nytt der altså.
Det er nesten underholdande å sjå.
Mange motstandarar henviser til "den gode boka", og føyer til: "Kyrkja er open for alle, men ekteskapet er for ei kvinne og ein mann".

Les den setninga ein gang til.

Ta den tid som trengs.Dobbeltmoralen formeleg LYSER. Når ekteskapet og rettane det inneber er forbeholdt ei kvinne og ein mann, så ER jo ikkje kyrkja open for alle.

Gudbedre, hadde eg så nær sagt. Eller Odinbedre for del del.


*********************************************************Det var oppslaget i lokalavisa her ein dag.

Vent, vent, vent.... eg må sjekke kalendaren min....


Jo, der står årstallet "2015".

Men utfra oppslaget i lokalavisa, så lever dei fleste av kandidatane til Bergen Bispedømmeråd i året "1815". Eller var det enda lenger tilbake i tid?
Ein av våre lokalpolitikarar har tatt opp denne saka på si private FB-side, og skal ha ros for engasjementet. Veldig bra at slike middelalderhaldningar vert kjent.

Det er visstnok av betydning for mange religiøse at ekteskapet skal være forbeholdt ein mann og ei kvinne. Iallfall skal vi tru kandidatane sine personlege skjema som er lagt ut her.
Kun eit fåtall av kandidatane opnar for at kyrkja (omsider) skal opne heilt for vigsling av homofile og lesbiske.


Det er nokre få som har ballar til å sei at dei no finn tida moden for å akseptere slik vigsel, men langt dei fleste meiner at Bibelen ikkje tillet noko slikt.
Bibelen er skreve for eit par tusen år sidan, og verda har heldigvis gått framover sidan den gang, men i år 2015 meiner altså det ein skulle tru var normalt oppegåande menneske at vi skal forholde oss til det som denne 2000 år gamle boka seier. (Forhåpentlegvis er det ingen av kandidatane som trur at jorda vart skapt på sju dagar. Kreasjonistar er mildt sagt pussige folk som nektar å innsjå realitetar).
Ein konsekvens av det bør i det minste bli at ein følgjer Bibelen ellers også, og ikkje berre plukkar ut dei deler som ein sjølv finn passande. Det fins eit uttrykk for dette, "cherrypicking".
Dvs. ein plukkar ut dei deler som passar med det syn ein tilfeldigvis har fra før, og overser glatt det som ikkje passar.

Eg har lest litt i den heilage boka, (Nå er det mange heilage bøker rundt om i verda, men i dette tilfellet er det snakk om Bibelen. Alle bøkene har det til felles at dei gjerne er fleire hundre eller tusen år gamle, og alle meiner dei er den einaste rette) og spesielt gamle testamentet er "artig lesning".
No tilfeldigvis slo eg opp, og landa på på Josva, kapittel 8, og eg siterer vers 24-27:

"Då israelittane hadde drepe alle Ai-buane som hadde sett etter dei ut i øydemarka, og fiendane var falne for sverd alle som ein, då vende israelittane tilbake til Ai, og hogg ned dei som var der. Den dagen fall det i alt tolv tusen, både menn og kvinner, alle som budde i Ai. Josva tok ikkje til seg handa som han rette ut spydet med , før han hadde bannstøytt alle Ai-buane. Berre feet og det hærfanget som israelittane tok i byen eigna dei til seg, etter det påbodet Herren hadde gjeve Josva."

Det vi har her er altså ikkje noko anna enn ein massakre og plyndring av ein by, alt i Herrens namn.
I våre dagar hadde dette kvalifisert til eit folkemord.

Dette står i samme bok som mange av våre bispedømmerådkandidatar (grusomt ord) brukar til å forsvare sitt "nei" til homofil vigsel. Inkonsekvensen er (orsak uttrykket) himmelropande. Kanskje dei forsvarer denne massakren også?? Neppe. Dei plukkar nemleg ut det som er behagleg for deira syn, altså "cherrypicking".


I motsetnad til lokalpolitikaren er eg ikkje spesielt glad i kyrkja vår. Det er ein stad eg må gå når det er gravferd, og ellers prøver eg å ha så lite som mogleg med kyrkja å gjere. Eg kjenner eit par prestar, det er så, og det er veldig hyggelege menneske som eg unner alt godt.
Eg er heller ikkje vaksen opp i kyrkja, og var medlem kun fra eg var 15 år  (konfirmasjonen) og til eg melde meg ut som vaksen nokre år seinare.
Hovedårsaka til at eg melde meg ut var nettopp den openbare diskrimineringa som Den Norske Kyrkja kan, med lova i hand (!!!) utøve. Prestar kan henvise til reservasjonsrett og nekte å vigsle tidlegare skilde personar som vil prøve til att. Dei kan også nekte å nekte å gi homofile akkurat dei same rettane som alle andre par, fordi dei henviser til 2000 år gamle setningar i ei bok som lovpriser massakrar og tortur.


Det er ikkje til å begripe.

Og dette skal liksom være ei "open og inkluderande folkekyrkje" som Trond Giske ein gang sa.
Det er lysår fra å være noko slikt.
Det er ikkje mykje opent og inkluderande å nekte nokon å gifte seg, fordi ein tilfeldigvis er homo eller lesbisk. Ikkje nok med det, i kyrkja kan ein også nekte å ansette folk fordi dei er homo eller lesbisk. Som einaste arbeidsgivar i landet kan religiøse samfunn nekte å ansatte kvalifiserte personar fordi søkaren føretrekk samme kjønn å dele seng med.


Ein positiv sak er det imidlertid når eg les dei forskjellige kandidatane si haldning til dette: Nokre av dei som seier nei, meiner at ein bør vudere heile vigselsretten til kyrkja. Det er da noko.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar